• Cancel
    Filter
Filter

KARMA ŞARK ESERLERİ MÜZAYEDESİ

SON ÇEKİÇ FİYATLARI ÜZERİNDEN %15 MÜZAYEDE KOMİSYONU VE YÜZDE 20 KDV EKLENECEKTİR. ÖDEME SÜRESİ 5 İŞ GÜNÜDÜR

Lot: 25 » Efemera

ABDÜLHAK HAMİD TARHAN'IN KENDİ EL YAZISIYLA ÜSTADI NAMIK KEMAL'E İSTİŞARE İÇİN YOLLADIĞI TAMAMI EL YAZMA "NESTEREN" ADLI ROMANI

Nesteren Romanının el yazma tek nüshası.Abdülhak Hamid Tarhan'ın yayınlayacak olduğu "Nesteren" isimli romanını görüşlerini almak üzere, kendi el yazısıyla 1293(1874) tarihinde yazıp imzaladığı ve kitabın sonunda üstadı Namık Kemal'e ithafen altı sayfalık bir mektup ele aldığı, çok nadir el yazma eser. Boyut: 18,5 x 12 cm Kitabın başında yer alan önsöz: Bir İhtar: Nesteren’in sureti tahririyesi (tamamlanmış ve elle yazılmış sureti) nazım garbi yolunda ise de had aslında bizim on bir hesabına tevfikan yapılan ve ozan garp ve garbi asla tevafık ve teallıkı olmayan sırf Türkçe şiirdir. Ancak muhtelif kafiyelerde olan beyitten beyite nakil murad beyitin birinci mısraındaki sözün mab’adını bazı kere alt tarafında olan ve diğer kafiyede bulunan beyitin mısraı olunda irad etmek ve zevaid yazmakdan ise lüzumu takdirinde mesariı taksim eylemek yani bir mısraı ve yahud bir beyiti aşhas muteaddeyi söylemek cihetlerince avrupa eş’arını taklid edilmiş olur. Nesteren Paris’te yazılmıştır. Mevzuu tecahid nefs ve vicdani tasvirdir. İkinci derecede – Korni – nam Fransız şair marifetinin – Lusid – ünvanıyla Avrupa’da iştihar eden manzumesini tabir değerle – Nesteren – Lusid’e nazire olabilir. Fakat – Lusid – Nesteren’İn aynı değildir. Beyitlerinde olan fark … ikisini de mütlaa edenlere malum olur. 2 Zilka’de 1293 – İmza: A. Hamid . Kitabın sonunda ise ünlü vatan şairi Namık Kemal’e ithafen yazılmış 6 sayfalık mektup yer almaktadır. Biraderim Kemal Bey Efendi Hazretlerine; Büsbütün Avrupa modasını ihtiyar etmiş olsaydım Nesteren’i biraz daha tabiileştirmek mümkün olurdu. Fakat o zaman Fransızca bilmeyen bir osmanlı Nesteren’i okuyup da anlayamamak şöyle dursun, belki okumakda zahmet çekerdi sanırım. Nesteren’in şimdiki yazılışıyla dahi şuarayı garbin asarı manzumesini Eli Elisos MakKa? Dramlarını mütaaladan lezzetyab olmayanlar andanda (ondan da) garabetle itham edilmeyeceğinde şüphem var. Ne çare ki tabii yazabilmek için nesirden sonra en mahsüldar zemin budur. Bunu pek çoklarına anlatamayacağımdan eminim. … Zatı irfanınız maksadımım bilirsiniz. Manzum olan ….yi neşr etttirsem (bastırsam) Nesteren’i iltifat etmeyenler onu hüsnü kabul ile belki de tahsin ederler. Fakat siz istikrah edersiniz. Bence de Nesteren’in ana takdimi; bu takdimime sizin ma’mülüm olan mülahazatınıza iştirakımdandır. Size beğendirecek bir şey yazmakta ne kadar aciz olduğumu biliyorum. Bu acizemle biraz; her yazdığım şey en evvel size beğendirmek içindir. Çünkü sizin bir esere iltifatınız o eserşn makbul istikbal olacağına dalalet eder. Nesteren’İ sıraya muahaza etseniz yine bir şeydir. Beğeneceğiniz gibi iki fıkrası varsa oluverir. İşte bu cihetledi ki Nesteren’in rağbeti Umumiyeden sakat olabilmesi ihtimalini tasviri ittihaz etmiş olduğum şu yeni meslekte bana sed azimet olmadı. Son Sayfa; Hep gördüğünüz gibi yazmakta ne terakki olabilir. Biraz da düşündüğümüz gibi yazmalıyız. İnsan hemen görmeye değil, göstermeye de müsteiddir. – yolunda asrı efkar ettiğime mükabeleten – taklitte ihtiraı başlayınız – demişti. Bu söz pek doğrudur. Fakat Nesteren’i tab ettirdim. Son sayfanın altındaki çizginin altında Namık Kemal’İn el yazısı ile; Tarih-ül Kemali 14 Rebiyul Evvel 312 / 2 Eylül 310 Yevmü Cuma

Details
previous
Go to Page: / 4
next