ANTİKA BAVARİA VAZO

1930-40'lardan porselenden mamul Bavaria vazo. Yükseklik:26cm