YERLİ VE YABANCI KARIŞIK MADENİ PARA LOTU

Yerli ve yabancı karışık madeni bozuk para lotu.