9 MAYIS 1957 TARİHLİ YENİGAZETE İSİMLİ GAZETE

9 Mayıs 1957 tarihli Yenizgazete isimli gazete.