CUMHURİYET BAŞLARI JANDARMA KEMER TOKASI

Cumhuriyet başları nadir jandarma kemer tokası. 6,5x5,5cm.